Regulamin

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Platformy e-learningowej
  (w rozumieniu definicji określonej w pkt. 2 poniżej) Ośrodka Kształcenia Administracji „OKA” – Stanisław Wierzbięta, którego działalność gospodarcza wpisana została do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod firmą: „Stanisław Wierzbięta Usługi Rachunkowe, Ośrodek Kształcenia Administracji” z siedzibą Polanowice 90A, 32 – 090 Słomniki (NIP: 6821190619) – a w szczególności zasady funkcjonowania systemu, jego wymagania, rejestrację oraz prawa i obowiązki Użytkownika z tym związane. 
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć w następujący sposób: 
  1. Platforma e-learningowa – internetowy system informatyczny, dostarczany za pośrednictwem platformy e-learningowej ClickMeeting.com w postaci oprogramowania w modelu SaaS (Software-as-a-Service), która umożliwia tworzenie, udział oraz zarządzanie e-Szkoleniami a także strumieniowe przesyłanie plików audio i wideo e-szkoleń poprzez Internet przy użyciu dostępnych funkcjonalności, o charakterze zamkniętym dostępny dla Użytkowników strony https://www.szkolenia-oka.pl pod adresem https://www.oka.clickmeeting.pl w celu odbywania e-Szkoleń. Platforma e-learningowa dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet i działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych (do czego Wykonawca niniejszym zastrzega sobie prawo) oraz z wyłączeniem awarii (które usuwane będą w niezbędnym do tego czasie).
  2. Wykonawca – Stanisław Wierzbięta prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą: „Stanisław Wierzbięta Usługi Rachunkowe, Ośrodek Kształcenia Administracji” z siedzibą w Słomnikach pod adresem: Polanowice nr 90A, 32-090 Słomniki, NIP: 6821190619, REGON: 357148097, e-mail: biuro@szkolenia-oka.pl.
  3. Ośrodek Kształcenia Administracji „OKA” – Stanisław Wierzbięta prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG pod firmą: „Stanisław Wierzbięta Usługi Rachunkowe, Ośrodek Kształcenia Administracji” z siedzibą w Słomnikach pod adresem: Polanowice nr 90A, 32-090 Słomniki, NIP: 6821190619, REGON: 357148097, e-mail: biuro@szkolenia-oka.pl.
  4. Użytkownik – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne nadają zdolność prawną, którym Ośrodek Kształcenia Administracji „OKA” umożliwia rejestrację na e-Szkolenia.
  5. e-Szkolenie – udostępniana przez Ośrodek Kształcenia Administracji „OKA”
   w sieci Internet za pośrednictwem Platformy e-learningowej aplikacja
   o charakterze szkolenia umożliwiająca pozyskanie przez Użytkowników wiedzy.
  6. Konto – indywidualne konto Użytkownika, przy wykorzystaniu którego może korzystać z Platformy e-learningowej.
  7. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika danych, niezbędnych dla utworzenia konta. 
  8. Dane – dane podawane przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy
   e-learningowym, w tym o charakterze osobowym.
  9. Administrator – przedstawiciel/pracownik Ośrodka Kształcenia Administracji „OKA” odpowiedzialny za zarządzanie Platformą e-learningową (w tym kontami i uprawnieniami użytkowników) oraz jej sprawne działanie.
  10. Regulamin – niniejszy dokument, określający w szczególności warunki
   i zasady korzystania z Platformy e-learningowej Ośrodka Kształcenia Administracji „OKA”. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieopłatnie za pośrednictwem Platformy e-learningowej, która umożliwia jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Użytkownik nie akceptujący Regulaminu nie jest uprawniony do korzystania z Platformy e-learningowej.
  11. Umowa/Usługa – umowa o dostarczanie treści cyfrowych zawarta pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 
  12. Partner – platforma Click Meeting za pomocą, której udostępniane są przez Ośrodek Kształcenia Administracji „OKA” e-szkolenia. 
  13. Regulamin Partnera – regulamin platformy Click Meeting obowiązujący Użytkowników niniejszego Regulaminu. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się jednocześnie na przestrzeganie treści Regulaminu Partnera oraz jego Polityki Prywatności, z którymi można zapoznać się pod adresem strony internetowej: https://clickmeeting.com/pl/legal.
  14. Strona umowy – Użytkownik i Wykonawca.
  15. Formularz rejestracyjny – formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Ośrodka Kształcenia Administracji „OKA” za pomocą którego Użytkownik dokonuje zgłoszenia udziału w e-Szkoleniu.
  16. Konsument – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą
   z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcie Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Każdy Użytkownik obowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu, przy czym zastrzega się, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu: 
  1. które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (3851 – 3853) czy naruszałoby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące zawierania umów
   z udziałem Konsumenta. 
  2. Które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 2 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1.  Warunkiem rejestracji Użytkownika na Platformie e – learningowej jest wcześniejsze zgłoszenie Użytkownika za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.szkolenia-oka.pl
 2. Prawidłowa rejestracja Użytkownika zostaje potwierdzona przez Wykonawcę
  w terminie jednego dnia roboczego na adres poczty elektronicznej wskazanej
  w zgłoszeniu. Z chwilą dotarcia potwierdzenia do Użytkownika pomiędzy Użytkownikiem, a Wykonawcą stronami do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci usług szkoleniowych drogą elektroniczną. O ile strony nie postanowią zgodnie inaczej Umowa zostaje zawarta na podstawie postanowień Regulaminu, co oznacza, że określa ona ich prawa i obowiązki wynikające z Umowy. W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich: 
  1. w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, 
  2. przed zawarciem Umowy Wykonawca dostarczy Konsumentowi Regulamin oraz pouczy o możliwości odstąpienia od niniejszej umowy jako zawartej na odległość.
 1. Wykonawca zastrzega sobie możliwość odmowy potwierdzenia rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny, co pozostaje jednoznaczne z brakiem zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Użytkownikiem Umowy.
 2. Wykonawca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z Umowy, oferty lub informacji o konkretnym szkoleniu, szkolenia są płatne a wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy od Usługobiorcy podawana jest w ofercie Wykonawcy, która znajduje się na stronie www.szkolenia-oka.pl.
 3. Wykonawca oświadcza, że skorzystanie z usług szkoleniowych oferowanych na Platformie e – learningowej wymaga korzystania przez Użytkownika z programów komputerowych oraz sprzętu spełniających wymagania opisane na stronie www.szkolenia-oka.pl.
 4. Wykonawca, po potwierdzeniu rejestracji Użytkownika, o czym mowa w pkt 2 powyżej, otwiera dostęp do Platformy e-learningowej dla danego Użytkownika, wysyłając na adres e-mail podany w Formularzu rejestracyjnym link do logowania. Przesłany link do logowania umożliwia czasowy dostęp Użytkownika do Platformy e-learningowej celem odbycia konkretnego e-Szkolenia i jest jednoznaczne z utworzeniem Konta Użytkownika.
 5. Czas aktywności linku do logowania, który posiada charakter poufny i zabrania się jego udostępniania osobom trzecim, podany zostaje w ofercie lub informacji o danym szkoleniu.
 6. Użytkownik wszelkie problemy techniczne związane z e-Szkoleniem winien zgłosić Wykonawcy niezwłocznie po ich pojawieniu się z zastrzeżeniem uznania, że brak możliwości realizacji Umowy leży po stronie Użytkownika.
 7. W przypadku braku realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy spowodowanych przyczyną techniczną Wykonawca ma prawo według swojego wyboru wyznaczyć niezwłocznie nowy termin e-Szkolenia o czym poinformuje Użytkowników, udostępnić nagranie e-Szkolenia użytkownikom lub dokonać zwrotu opłaty za e-Szkolenie. Wykonawca nie odpowiada za brak realizacji e-Szkolenia z przyczyn leżących po stronie Użytkownika. 
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do Reklamacji, która musi być złożona,
  z zastrzeżeniem utraty takiego uprawnienia, na adres e-mail: biuro@szkolenia-oka.pl w terminie 5 godzin od wygaśnięcia aktywności linku do logowania umożliwiającego dostęp do Platformy e-learningowej celem odbycia e-Szkolenia. Wykonawca obowiązany jest rozpatrzyć reklamacje niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia rozumianej jako datę dostarczenia wiadomości e-mail zawierającej reklamacje do Wykonawcy. O wynikach reklamacji Użytkownik poinformowany będzie w zwrotnej wiadomości e-mail na adres e-mail, przy użyciu którego zgłoszono reklamacje.
 9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechania działań sprawdzających możliwości korzystania Platformy e-learningowej przez Użytkownika lub za ich nieprawidłowe wykonanie oraz korzystanie ze sprzętu nie spełniającego wymagań potrzebnych do korzystania z Platformy e-learningowej wymienionych w pkt 5 niniejszego paragrafu.

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy e-learningowej w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami uczciwego i lojalnego postępowania oraz dobrymi obyczajami. 
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszystkie zamieszczone na Platformie e – learningowej, materiały są chronione prawami autorskimi oraz żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Wykonawcy. W niniejszym przypadku forma pisemna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze lub w serwisie.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym, kodeksie cywilnym
  i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Użytkownikowi Platformy e-learningowej, będącej Konsumentem przysługują następujące dodatkowe uprawnienia: 
  1. Konsument ma prawo rozwiązać Umowę w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne regulujące uprawnienia Konsumenta z tym, że Konsument, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. 
  2. bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
  3. do zachowania przez Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail.: biuro@szkolenia-oka.pl.
  4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
  5. prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wykonawcę  o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  6. jeżeli Umowa zawiera postanowienia mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia prawa konsumenckiego, to takie postanowienia są nieważne, a w ich miejsce miałyby zastosowanie obowiązujące przepisy regulujące prawa konsumenta.
  7. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Wykonawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy wyrażonej pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z zawartej Umowy.

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Wykonawca jest uprawniony do stałego lub czasowego zablokowania konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, a także wykorzystywania informacji znajdujących się na Platformie e-learningowej w sposób mogący spowodować szkodę dla Wykonawcy. Informacja o blokadzie zostanie przesłana Użytkownikowi drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z powyższym Wykonawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Platformy e-learningowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy e-learningowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w szczególności: 
  1. naruszenia przez Użytkownika postanowień § 3 Regulaminu, 
  2. podania w trakcie rejestracji danych niezgodnych z prawdą, danych niedokładnych, nieaktualnych lub naruszające prawa osób trzecich, 
  3. dopuszczenia się za pośrednictwem Platformy e-learningowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Platformy e-learningowej, 
  4. dopuszczenia się innych zachowań, które zostaną uznane za niezgodne
  5. z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania
  6. z sieci Internet lub godzące w dobre imię Wykonawcy,
 1. W przypadku uporczywego naruszania przez Użytkownika zasad Regulaminu Wykonawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwość korzystania z Platformy e-learningowej w przyszłości.
 2. Wykonawca lub podmiot działający na jej zlecenie ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących Platformę e-learningową, co może wiązać się z chwilowymi problemami z dostępem do Platformy e-learningowej lub poszczególnych jej elementów, na co Użytkownik poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dostępie do Platformy e-learningowej, w tym do e-Szkoleń, wywołane przez podmioty trzecie, w tym Partnera (ClickMeeting) lub siłę wyższą.
 4. Wykonawca niniejszym oświadcza, że podejmie starania by: 
  1. e – Szkolenia prowadziły osoby posiadające doświadczenie, uprawnienia
   i kompetencje niezbędne dla przekazania Użytkownikom wiedzy dotyczącej tematyki e – Szkoleń; 
  2. udostępnione materiały szkoleniowe było kompletne, jasne i pozbawione wad prawnych, 

jednakże z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przyswojenie wiedzy przez Użytkownika czy też z tytułu dowolnego i ogólnie nieakceptowanego stwierdzenia przez Użytkownika, że poziom prowadzenia szkoleń był nieodpowiedni lub materiały szkoleniowe nie spełniały wymogów opisanych wyżej.

 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody rzeczywiste lub niemożność korzystania ze szkolenia spowodowane:
  1. podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Wykonawca lub Użytkownik nie ma dostępu, 
  2. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem operacji rejestracji, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
  3. siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Wykonawcy,
  4. w szczególności takim jak: pożar, powódź, wojna, strajk, blokady dróg, działania władz państwowych, faktyczny lub domniemany atak terrorystyczny uniemożliwiający przeprowadzenie rejestracji lub e- Szkolenia.
 1. Wykonawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za utracone korzyści, natomiast odpowiedzialność Wykonawcy za szkody rzeczywiste, o ile nie jest wyłączona na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu, zostaje ograniczona jest do wysokości 300 zł w stosunku do osoby każdego Użytkownika i nie podlega sumowaniu w przypadku udziału Użytkownika większej liczbie e- Szkoleń niż jedno. Na takie zasady ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy Użytkownik wyraża zgodę z chwilą akceptacji Regulaminu.
 2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych przepisami prawa oraz w przypadku: 
  1. opóźnienia Usługobiorcy w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia/części wynagrodzenia.
  2. rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub Umowy.

§ 5

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wykonawca wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu. 
 2. Wykonawca przetwarza dane osobowe następujących kategorii: [dla podmiotów prawnych, jednostek organizacyjnych, którym przepisy szczególne nadają zdolność prawną: imię, nazwisko oraz stanowisko osoby zgłoszonej do odbycia e-Szkolenia, adres pracodawcy, adres e-mail pracodawcy, numer telefonu pracodawcy, numer NIP pracodawcy, numer telefonu komórkowego oraz adres mailowy osoby zgłoszonej do odbycia e- Szkolenia, adres IP urządzenia które otrzymuje dostęp do Platformy e – learningowej], [dla osób fizycznych: imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu Użytkownika, adres e-mail Użytkownika, adres IP urządzenia, które otrzymuje dostęp do Platformy e – learningowej Wykonawcy], w celu realizacji e-Szkolenia i wykonania zawartej Umowy. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Platformy e- learningowej, odbywanie e-Szkoleń i wykonanie zawartej Umowy.
 3. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być Partnerzy Wykonawcy świadczący dla Wykonawcy usługi księgowe, podatkowe, audytorskie, prawne, informatyczne, pocztowe, drukarskie i kurierskie, a także banki i operatorzy płatności, ale tylko w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Platformy e-learningowej i wykonaniu zawartej pomiędzy stronami Umowy, a także organy publiczne, które zwrócą się do Wykonawcy o przekazanie danych osobowych Użytkowników, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba przekazania danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej, Wykonawca poinformuje Użytkowników o zamiarze przekazania danych osobowych oraz o spełnieniu wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) w tym zakresie, a gdyby na przekazanie danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej wymagana była zgoda Użytkownika, przed przekazaniem danych osobowych Wykonawca zwróci się o wyrażenie takiej zgody.
 5. Jak wynika z treści Regulaminu Partnera dane osobowe oraz informacje ujawnione podczas e-Szkolenia mogą być przesyłane do innych Uczestników i osób trzecich, o czym Wykonawca obowiązany jest poinformować Użytkowników, co niniejszym czyni.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, dla których zostały zebrane, o których mowa w ust. 1 powyżej, tj. przez okres niezbędny do skorzystania z Platformy e-learningowej oraz przez okres kolejnych 3 lat w celu umożliwienia potwierdzenia uczestnictwa w e – Szkoleniu danego Użytkownika. Po tym czasie niektóre dane będą przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności mogą być przechowywane do upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi przez Wykonawcę usługami e – szkoleniowymi, a pozostałe dane zostaną niezwłocznie trwale usunięte. Dane osobowe przetwarzane w celu wykazania spełnienia warunków zwolnienia z podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późn. zm. przetwarzane są przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upływałby termin płatności podatku.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw Użytkownik może skontaktować się z Wykonawca za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@szkolenia-oka.pl lub pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych należących do Użytkownika. Aby wnieść sprzeciw Użytkownik może skontaktować się z Wykonawcą za pośrednictwem e-mail na adres: biuro@szkolenia-oka.pl lub pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Wykonawcy pod adresem: www.szkolenia-oka.pl oraz dla każdego użytkownika Platformy e-learningowej na stronie dedykowanej dla Platformy e-learningowej pod adresem: clickmeeting.com.
 2. Strony postanawiają, że wszelkie spory będą rozwiązywać w sposób ugodowy.
  W przypadku niedojścia do ugodowego załatwienia sporu właściwym dla jego rozstrzygnięcia jest sąd miejsca siedziby Wykonawcy. 
 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia następujących przyczyn związanych z:
 • poprawą poziomu świadczonych usług,
 • poprawą poziomu bezpieczeństwa Platformy e-learningowej,
 • poprawą poziomu bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników Platformy e -learningowej,
 • zmianą funkcjonalności Platformy e-learningowej,
 • zmianą przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych mających znaczenie dla funkcjonowania Platformy e-learningowej.
 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie każdorazowo po upływie 2 tygodni od ich opublikowania na stronie internetowej: www.szkolenia-oka.pl.